Välkommen till Verkstadsklubben Volvo Skövde

Arbetsmiljö

Vad är en arbetsskada

Råkar du ut för ett olycksfall i arbetet, är arbetsmiljön så dålig att du blir sjuk eller skadas du på väg till eller från jobbet, kan detta räknas som en arbetsskada. Man delar in arbetsskador i fyra olika typer:

1. Olycksfall i arbetet
För att ett olycksfall ska godkännas som arbetsskada enligt LAF och TFA fordras att olycksfallet har samband med arbetet eller arbetsförhållandena. Olycksfallet ska alltså ske på arbetet/arbetsområdet när den försäkrade utför sitt arbete. Även olycksfall under rast, paus, tjänsteresor och vid utbildning som beordrats av arbetsgivaren omfattas normalt. För att en händelse ska godkännas som ett olycksfall fordras att händelseförloppet är plötsligt (kortvarigt) ovanligt eller oförutsett, till exempel att ramla, halka, eller skära sig. Andra händelser som kan betraktas som olycksfall är överfall, hot och våld

2. Olycksfall på väg till och från arbetet (färdolycksfall)
Olycksfall på den vanliga direkta vägen till och från arbetet räknas som färdolycksfall. Om du avviker från den vanliga vägen eller om du fått ledigt från jobbet för privata ärenden, gäller inte försäkringarna. Två avvikelser godtas dock, den ena om du hämtar eller lämnar barn på daghem eller hos dagbarnvårdare och den andra avvikelsen är vid samåkning. Om du arbetat övertid gäller försäkringarna på hemvägen. Stannar du kvar på arbetet efter arbetstidens slut av privata skäl, gäller inte försäkringarna. Lägg märke till: TFA gäller inte för skador som inträffar på väg till eller från arbetet och som omfattas av trafikförsäkringen. Kör du t ex av vägen med din trafikförsäkrade bil, kan du alltså inte få ersättning från TFA.

3. Arbetssjukdom (annan skadlig inverkan)
Arbetsskadeförsäkringens generella arbetsskadebegrepp innebär att i princip all fysisk och psykisk ohälsa som beror på arbetet ska kunna omfattas. Dock måste faktorer i arbetsmiljön med hög grad av sannolikhet orsaka skada/sjukdom av aktuellt slag för att omfattas. Därefter krävs att övervägande skäl talar för samband mellan den skadliga inverkan och den skadades sjukdom/skada Exempel på skadliga faktorer i arbetsmiljön:
• Farliga ämnen som kan leda till allergier, eksem, lungsjukdomar m m.
• Tungt arbete, olämpliga arbetsställningar som kan leda till rygg- och ledbesvär.
• Ensidigt och/eller monotont arbete som kan leda till skador på muskler och senor.
• Buller som kan ge hörselskador.
• Psykiskt påfrestande arbetsförhållanden som kan ge upphov till arbetsrelaterad depression eller andra psykiska eller psykosomatiska besvär. Ett område som diskuteras här är ”stress och utbrändhet” eller ”utmattning/arbetsrelaterad depression” som många forskare hellre vill kalla besvär.
Sjukskrivning med diagnos ”stress och utbrändhet” har ökat inom arbetslivet. Det finns dock få avgjorda ärenden inom arbetsskadeförsäkringen och därmed också liten eller ingen praxis på området. Det satsas emellertid på forskning inom området, vilket förhoppningsvis leder till att man i framtiden säkrare kan uttala sig om orsakerna bakom och sambanden mellan arbetsrelaterad depression och skadlig inverkan i arbetet.

4. Smitta
En smittosam sjukdom som har uppkommit på grund av smitta i ett riskyrke, t.ex. i arbete vid sjukvårdsinrättning eller annat arbete med att behandla, vårda eller ta hand om personer som är smittförande.

Blanketter: Anmälan om arbetsskada FKF 9210

IF Metalls krav

– Ökad trygghet i och mellan jobben
– Vi skall ha rätt att vara sjuka tills vi blir friska
– Ingen ska behöva dö på jobbet
– Nej till osäkra anställningar och lägre löner

Verkstadsklubben använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida.