Satsning på facklig intro!


Under 2017 och 2018 har många nya medarbetare fått en anställning på Volvo. Det har skett i olika omgångar genom såväl konvertering av inhyrda, som genom externrekrytering till både visstids- och tillsvidareanställningar. Samtidigt har det funnits stora problem med att få den fackliga introduktionen att fungera. Tidigare låg den som en naturlig del i företagets introduktionsprogram som alla nyanställda genomgick under sin första vecka som antälld. Så ser det inte ut idag, delvis beroende av att många redan varit inne som inhyrda en period och då genomgått vissa volvointroduktioner/utbildningar innan de fått sin anställning.
 
Under våren lades facklig intro in som en del i företagets intro program(checklista), och tillfällen för facklig intro lades upp i Navigator. Detta kan betecknas som ett misslyckande, då endast ett fåtal anmäldes till de tillfällen som erbjöds. På grund av produktionstrycket under senvåren och direkt efter semestern tog Verkstadsklubben beslut om att ligga lågt med facklig intro. Allt sammantaget har fått till följd att det finns en lång kö att beta av.
 
Nu gör vi en rejäl satsning på att komma ikapp och under tre dagar i januari, så kommer totalt 12 pass vid olika tidpunkter att erbjudas. Dessa dagar är 8:e, 15:e och 21:e januari i Pentahuset.
De som blivit anställda under IF Metalls kollektivavtal, och inte redan gått någon av de få intron som hållits, kommer att få en kallelse till något av dessa introduktionstillfällen från sin närmaste chef.
 
 
Pär Jansson